Tuyển sinh vào học lớp 6 và tiếng Anh lớp 6 theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, năm học 2020-2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỊ XÃ VĨNH CHÂU

TRƯỜNG THCS HÒA ĐÔNG

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 01/KH-THCS

            Hòa Đông, ngày 15 tháng 07 năm 2020

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào học lớp 6 và tiếng Anh lớp 6 theo Đề án Ngoại ngữ 

Quốc gia, năm học 2020-2021

                                                        

 

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở

(THCS) và tuyển sinh Trung học phổ thông (THPT); Thông tư số 05/2018/TT-

BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2, Khoản 2 Điều 4, điểm d Khoản 1 và đoạn đầu Khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT.

Căn cứ Công văn số 1764/SGDĐT-GDTrH ngày 23/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc tổ chức dạy tiếng Anh lớp 6 và lớp 10 năm học 2019-2020;

Căn cứ vào kế hoạch 381/KH-PGDĐT ngày 16/7/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Châu về việc Tuyển sinh vào học lớp 6 và tiếng Anh lớp 6 theo Đề án Ngoại ngữ 

Trường THCS Hòa Đông xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào học lớp 6 và tiếng Anh lớp 6 theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu năm học 2020-2021 như sau:

I. Tuyển sinh lớp 6

1. Phương thức tuyển sinh

         Xét tuyển tất cả học sinh đủ điều kiện dự tuyển vào lớp 6 theo quy định tại Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở (THCS) và tuyển sinh Trung học phổ thông (THPT).

2. Địa bàn tuyển sinh

Học sinh Trường Tiểu học Hòa Đông 1, Trường Tiểu học Hòa Đông 2 và học sinh có đủ điều kiện ngoài địa bàn thuận tiện đi học.   

3. Chỉ tiêu số lượng tuyển sinh

  • Số lượng tuyển sinh: Tất cả học sinh đủ điều kiện dự tuyển vào học lớp 6 năm học 2019-2020 trong 02 trường Trường Tiểu học Hòa Đông 1, Trường Tiểu học Hòa Đông 2.

4. Hồ sơ dự tuyển

- Đơn xin dự tuyển (do trường phát hành);

- Học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ (Bản chính);

 - Giấy khai sinh (Bản sao hợp lệ).

5. Thời gian tuyển sinh

         Trường nhận hồ sơ dự tuyển sinh lớp 6 từ ngày 20/7/2020 và tổ chức xét tuyển chậm nhất vào ngày 15/8/2020.

II. Tuyển sinh tiếng Anh lớp 6 theo đề án NNQG

1. Đối tượng 

  • Học sinh Trường Tiểu học Hòa Đông 1, Trường Tiểu học Hòa Đông 2.
  • Những học sinh không trúng tuyển vào lớp 6 tiếng Anh sẽ học theo chương trình hiện hành, đồng thời nhà trường có thể tổ chức dạy tăng tiết, bổ trợ thêm kiến thức cho học sinh từ các nguồn tài liệu khác.

2. Điều kiện tuyển sinh

- Xếp loại cả năm học lớp 5:

 + Năng lực: Đạt;

 + Phẩm chất: Đạt;

 + Các môn và hoạt động giáo dục: từ “Hoàn thành” trở lên - - Điểm học kỳ 2 môn tiếng Anh phải đạt từ 8.0 trở lên;

  • Có học đầy đủ tiếng Anh lớp 3, 4 và 5 (do trường xác nhận).

3. Phương thức tuyển sinh

         Phòng GDĐT ra đề khảo sát đánh giá tất cả học sinh đăng ký và đủ điều kiện theo quy định tuyển sinh tiếng Anh lớp 6 Đề án NNQG (Phần II. mục 2).

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

Tuyển 01 lớp, mỗi lớp 35 học sinh.

5. Hồ sơ tuyển sinh

  • Đơn xin dự tuyến theo mẫu (do trường phát hành);
  • Bản chính học bạ lớp 5;
  • Bản sao giấy khai sinh có công chứng;

Thí sinh nộp hồ sơ tại trường nơi xin vào học. Trường tuyển sinh chịu trách nhiệm xét duyệt hồ sơ theo quy định.

6. Tổ chức thi tuyển

6.1. Hội đồng thi

Trường thành lập hội đồng thi, điều động giáo viên tham gia coi thi và chấm thi đảm bảo thực hiện đúng quy chế thi hiện hành.

6.2.Hình thức, nội dung, địa điểm và thời gian thi

Thi khảo sát năng lực môn tiếng Anh theo hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm.

Nội dung thi nằm trong chương trình tiếng Anh lớp 3, 4 và 5 của Bộ GDĐT hoặc tương đương.

Địa điểm thi: Trường THCS Hòa Đông.

Ngày thi: Thứ sáu 18/8/2020 (thứ ba), thí sinh có mặt tại trường thi lúc 7 giờ 30 phút.

Thời gian làm bài thi: 60 phút không kể thời gian phát đề.

6.3. Cấu trúc đề thi

Đề thi khảo sát môn tiếng Anh có 04 phần: Nghe, đọc hiểu, viết và sử dụng ngôn ngữ (thí sinh làm bài ngay trên đề thi).

6.4. Điều kiện trúng tuyển

Thí sinh được trúng tuyển phải đạt 02 tiêu chuẩn sau:

Tiêu chuẩn 1: Đạt từ 50% số điểm thi trở lên.

Tiêu chuẩn 2: Nếu có nhiều thí sinh cùng đạt tiêu chuẩn 1 thì chọn những thí sinh có điểm cao nhất, lấy từ cao xuống thấp cho đến đủ số lượng.

Lưu ý: Thí sinh không đủ điểm của Tiêu chuẩn 1 thì không được xét chọn.

6.5. Kinh phí tổ chức

Trường không thu lệ phí tuyển sinh.

Kinh phí tổ chức thi tuyển Trường tự cân đối từ nguồn hoạt động phí.

III. Tổ chức thực hiện

Hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyển sinh thông báo rộng rãi kế hoạch tuyển sinh đến tất cả cha mẹ học sinh, các trường tiểu học có học sinh lớp 5 thuộc địa bàn quản lý; thu nhận và xét duyệt hồ sơ, tổ chức coi thi và chấm thi đúng quy chế thi hiện hành.

Báo cáo kết quả tuyển sinh năm học 2020-2021 về Phòng GDĐT:

Kết quả tuyển sinh tiếng Anh lớp 6 chậm nhất vào ngày 19/8/2020;

Kết quả tuyển sinh lớp 6 trước ngày 24/8/2020.

 

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào học lớp 6 và tiếng Anh lớp 6 theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 của Trường THCS Hòa Đông./.

 

             Nơi nhận:

  • BGH trường TH Hòa Đông 1;
  • BGH trường TH Hòa Đông 2;
  • Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 Lê Thanh Long

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Sơn Thị Hồng Vân
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 6
Tháng 10 : 204
Năm 2021 : 2.336